Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Czcionka:

Zarządzenie nr 9/2018

      dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

z dnia 11 września 2018 r.

 w sprawie wprowadzenia regulaminu stołówki szkolnej    

 

Podstawa prawna:  

art.106 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) zarządza się, co następuje:

   § 1

Wprowadza się Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia

   § 2

  1. Cenę posiłku ucznia ustalono na podstawie „wsadu do kotła” obejmującego  ceny obiadu wynikającego z bieżących cen detalicznych produktów .  
  2. Cena jednego obiadu dla pracownika obejmuje koszt „wsadu do kotła”  powiększony o 40% średniego kosztu przygotowania posiłku i utrzymania stołówki w przeliczeniu na jeden obiad ustalony w oparciu o wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki oraz  pozostałe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem kuchni. 

 

   § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik do zarządzenia nr 9/2018

                                                                                  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

                                                                                          w Małym Płocku z dnia 11.09.2018 r.

 

Regulamin  korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny,  z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.

2. Ze stołówki szkolnej korzystają dzieci z oddziałów przedszkolnych,  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  w Małym Płocku oraz pracownicy obu szkół.   

3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub ci,  których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanej przez OPS w Małym Płocku, Radę Rodziców lub Sponsorów.

4. Pracownicy kuchni mogą przygotowywać posiłki dla uczniów innej szkoły, które będą odbierane i transportowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie odrębnego porozumienia z OPS w Małym Płocku.

5. Wyżej wymienieni konsumenci zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi.  

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt „wsadu do kotła”.

4. Cena jednego obiadu dla pracownika obejmuje koszt „wsadu do kotła”  powiększony o 40% średniego kosztu przygotowania posiłku i utrzymania stołówki w przeliczeniu na jeden obiad ustalony w oparciu o wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki oraz  pozostałe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem kuchni. 

5. W roku szkolnym 2018/2019 ceny obiadów  ustala się na poziomie:

· obiad dla ucznia – 4,00 zł

· obiad dla pracownika – 5,5 zł

6. Racje żywieniowe pracowników odpowiadają normom i gramaturze racji uczniów.

7. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana będzie 25 dnia poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

III. OPŁATY: 

1. Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby chętne do korzystania ze stołówki wyłącznie u intendenta szkoły. Opłaty  w ustalonej wysokości wnosi się w okresach miesięcznych, z góry, w terminie między 25 a 30 dniem każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się płatność w okresie od 1 do 10 dnia miesiąca żywieniowego.      

2. Wpłaty u intendenta potwierdzone są dowodem  wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki. 

3. Intendent posiada imienną listę  osób  korzystających z obiadów.

4. Informacja o  wysokości opłaty za obiad na dany miesiąc będzie umieszczana na drzwiach wejściowych szkoły. 

IV. ZWROTY ZA OBIADY: 

1. Zwrot kosztów poniesionych  za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność użytkownika stołówki  szkolnej  przekracza trzy dni. Odpis następuje po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tego faktu u intendenta i jest naliczany od dnia następnego po dniu, w którym przekazano informację o nieobecności.

2. Powstała nadpłata będzie zwracana w formie gotówki.

  V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych w godzinach:

   od 10 35 do 10 55 –oddziały przedszkolne, klasy I-III

   od 1140 do 1200 – klasy IV –VIII i III Gimnazjum.

2. Na drzwiach stołówki będzie umieszczany jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez  dyrektora szkoły.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i podyktowane kalkulacją kosztów

    VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków, w tym również  rodzicom uczniów. Dopuszcza się obecność nauczycieli dyżurujących, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w stołówce w kolejce, oczekując na zaznaczenie ich obecności na liście obiadowej i wydanie posiłku przez kucharki.

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.  

5. Uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawienie otrzymanego jedzenia.

 

Mały Płock, 10.09.2018 r.

Regulamin został uzgodniony z organem prowadzącym szkołę

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny